Share'n Go

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG WETSBESLUIT, MET BETREKKING TOT BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Carsharing SHARE’NGO is een dienst, aangeboden door het bedrijf Force of Nature EV B.V. te Alblasserdam, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, en hierna zonder onderscheid te noemen “de BEHEERDER”.

Met inachtneming van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert de Beheerder de Klant dat hij voornemens is om de persoonsgegevens van de betreffende Klant, eventueel ook gevoelige of gerechtelijke, te verkrijgen, of reeds in bezit heeft, met het oog op het leveren van de gevraagde dienst, of voorbestemd voor de Klant, of voor het vaststellen van het tevredenheidsniveau van de dienst zelf, of voor commerciële-, promotie- of marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens, verstrekt door de Klant of anderen, zijn alleen de strikt noodzakelijke, en worden verwerkt conform de werkwijzen en procedures – ook met behulp van elektronische middelen – die nodig zijn om de gevraagde dienst aan de klant te leveren. Te dien einde kunnen een aantal van deze gegevens ook worden gecommuniceerd en overgedragen aan andere partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstanties (bijvoorbeeld in het geval van verkeersovertredingen). Voor bepaalde diensten maakt de Beheerder ook nog gebruik van vertrouwelijke personen of instanties die dezelfde taken verrichten van technische en gespecialiseerde aard, zoals hieronder nader gespecificeerd. Deze informatie is bedoeld, naast het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de Klant in staat te stellen om uitdrukkelijke toestemming te verlenen, bewust, specifiek en gericht op de verwerking van gegevens van voornoemde.

Meer informatie over de verwerking van de verzamelde gegevens zijn terug te vinden op de website www.sharengo.nl, en/of via de App. Zonder de klantgegevens – waarvan sommige van wetswegen door de Klant of door derden aan de Beheerder verstrekt dienen te worden – kan de Beheerder het contract niet activeren. Onder de verwerking van persoonlijke gegevens wordt verstaan elke handeling of geheel van handelingen, uitgevoerd ook zonder hulp van elektronische middelen, met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, overleg, verwerking, wijziging, selectie, uittreksel, vergelijking, gebruik, koppeling, blokkeren, communicatie, verspreiding, verwijdering of vernietiging van gegevens, ook als ze niet in een database geregistreerd zijn.

De door de Klant verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen voor de afwikkeling van de gevraagde dienst worden gebruikt, of voor de naleving van wettelijke verplichtingen, en zullen voor deze doeleinden alleen aan derden worden doorgegeven wanneer dat nodig is. De persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door speciaal aangewezen personeel, voor uitsluitend de handelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst of voor de naleving van de wettelijke verplichtingen.

Concreet kan de gegevensverwerking betrekking hebben op: naleving van verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden, de voorschriften en/of handelingen met betrekking tot de service en gecontroleerd door de Klant; verstrekking van aan de Klant geleverde diensten; registratie van de Klant op de website en/of via de app en het aanmaken en vervolgens gebruiken van de rekening en profiel van de Klant; beheer van betalingen (omvat onder andere de identificatie van creditcards of prepaid) van de diensten die nodig zijn of in verband met eventuele extra financiële kosten; nakoming van de verplichtingen opgelegd door de wet of contract; contacten met autoriteiten en overheidsinstanties voor doeleinden die verband houden met het verrichten van administratieve procedures (bijvoorbeeld voor het melden van de feitelijke overtreder van het proces-verbaal met betrekking tot overtreding van de verkeerswet); contacten met particuliere instanties, professionals en technici voor doeleinden die verband houden met taken van technische en gespecialiseerde aard namens de Beheerder; geolocatie van voertuigen (moet de fysieke positie van de bestuurder zijn) om alle bezittingen van de Beheerder te beschermen tegen onwettige handelingen van derden of Klanten; bescherming van de Beheerder tegen kredietrisico’s, met inbegrip van activiteiten die bedoeld zijn om de kredietwaardigheid van de Klant, voor of tijdens de contractuele relatie te beoordelen; activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de geleverde diensten (bijvoorbeeld het houden van enquêtes naar de tevredenheid van Klanten en het verkrijgen van hun suggesties); commerciële-, promotie-, reclame- en marketing activiteiten (in laatste geval is de toestemming van de Klant, apart, specifiek of autonoom volledig ter keuze, en eventuele weigering zal niet leiden tot gevolgen voor de uitvoering van de opdracht).

De verzamelde gegevens kunnen worden verstrekt, echter alleen met het oog op bovenstaand doel, aan de volgende partijen: de politie, strijdkrachten en andere overheidsinstanties voor de naleving van wettelijke verplichtingen; particuliere of professionele instanties, die voor rekening van de Beheerder taken van technische, organisatorische, juridische en operationele aard uitvoeren, derhalve, maar niet beperkt tot: advocaten, deskundigen, medische instanties en andere gecontracteerde dienstverleners, alsmede – onder andere – informatici, telematici, financiële, administratieve, verzekeringen, overheidsinstellingen; particuliere organisaties, verenigingen, bedrijven (waaronder hoofdonderneming, dochteronderneming of geassocieerde ondernemingen), verenigingen, netwerken van bedrijven en joint ventures, beperkt tot de communicatie voor administratieve en/of boekhoudkundige doeleinden; verzekeringsmaatschappijen, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van claims waar de Beheerder bij betrokken is, of voertuigen van hem; credit recovery-bedrijven; bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beheer van zakelijke informatie, marketing of reclame; andere bedrijven die car sharing exploiteren, of zakelijke voertuigen en diensten, of in verband met de activiteit van de Beheerder, of car sharing in het algemeen, waarmee de Beheerder overeenkomsten heeft, of samenwerkings- of contractuele verbanden, en juridisch gekwalificeerd zijn; bedrijven of professionals die claims behartigen ten behoeve van de Beheerder. In het algemeen zullen de persoonsgegevens, die door de Beheerder verzameld zijn, behandeld worden met de hoogste graad van veiligheid, in volledige overeenstemming met de wet en de beginselen van rechtmatigheid, ijver, eerlijkheid, transparantie, geen overdadigheid en de bescherming van de privacy en rechten van de Klant, met uitsluitend als doel te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen. De gegevens kunnen, indien vereist, in elk geval door de Beheerder bewerkt worden, in geval van rechtsbescherming van hem, tegenover de Klant of derden. De aangestelde voor de verwerking van de gegevens, die door de Klant zijn verstrekt, is de Beheerder. De Klant kan de bijgewerkte lijst van verantwoordelijken voor de verwerking raadplegen op het kantoor van de Beheerder. De Klant kan op elk gewenst moment contact opnemen met de aangestelde voor de verwerking of de verantwoordelijken, om zijn rechten te doen gelden, als bedoeld in artikel 7 van de Code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat hierna geheel wordt weergegeven: “Art. 7 – Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten”.

1. De betreffende heeft het recht op bevestiging van het aanwezig zijn van de persoonsgegevens, ook indien nog niet geregistreerd, en op communicatie daarvan in begrijpelijke vorm.

2. De betreffende heeft het recht om informatie te verkrijgen over:
a) het origineel van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en de verwerkingsmethoden;
c) de toegepaste logica in het geval van verwerking met behulp van elektronische middelen
d) de identiteit van de aangestelden, verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger op grond van artikel 5, paragraaf 2;
e) personen of categorieën van personen aan wie de gegevens verstrekt kunnen worden, of die er kennis van kunnen hebben in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger van de staat, van verantwoordelijken of van aangewezenen.

3. De betreffende heeft het recht om te verkrijgen:
a) het bijwerken, de rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
b) de annulering, transformatie in anonieme vorm of het datablok verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die waarvan de instandhouding niet noodzakelijk is wat betreft de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens verwerkt;
c) de verklaring dat de activiteiten van de punten a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, uitgevoerd in het geval wanneer de naleving onmogelijk blijkt of kennelijk onevenredig is met het beschermde recht.

4. De betreffende heeft het recht zich te verzetten, geheel of gedeeltelijk:
a) voor legitieme redenen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, ofschoon relevant voor het verzamelen;
b) voor de verwerking van zijn persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor de verwezenlijking van marktonderzoek of commerciële communicatie.

De door de Beheerder verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door de aangewezen verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens (“verantwoordelijke voor de verwerking”).

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve zoals hierboven vermeld. De Beheerder behoudt zich het recht om derden te belasten met de verwerking voor eigen rekening van de persoonsgegevens, en kan de gegevens delen met derden. Niettemin zal de Beheerder eisen dat deze derden dezelfde principes hanteren, die hij en zijn plaatsvervangers hanteren in het omgaan met genoemde gegevens.

De Klant is vrij om de gevraagde persoonlijke gegevens beetje bij beetje aan de Beheerder te geven, maar ontbrekende gegevens kunnen leiden tot het niet verlenen van de gevraagde diensten. Het verkrijgen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is vereist voor alle bovengenoemde handelingen, die in elk geval nodig zijn om wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. De Klant heeft te allen tijde het recht om te weten welke gegevens de Beheerder van hem heeft, wat de oorsprong is en het gebruik ervan. De Klant heeft het recht om zijn gegevens te laten wijzigen, en dus bij te werken, aan te vullen, te verwijderen, vragen om te blokkeren.

Elke wijziging dient gemotiveerd te zijn. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, alsmede om op elk moment te vragen om beëindiging van de verwerking voor marktonderzoek, reclame, commerciële communicatie, door een schriftelijk verzoek aan de Beheerder. Wat betreft de cookies die de website gebruikt, dient men te weten dat ze hardnekkig kunnen zijn (maar verwijderbaar; 4 van hen onthouden, onder andere, taal en locatie van de gebruiker) en periodiek (tijdelijk en nuttig voor een beter gebruik van de site).

Op basis van het bovenstaande geeft de Klant toestemming voor de gegevensverwerking, mogelijk ook gevoelige, en geeft daarmee toestemming voor het gebruik van zijn gegevens door de Beheerder ten behoeve van de dienstverlening van carsharing, voor de communicatie van de hierboven vermelde onderwerpen, en voor de verwerking van laatstgenoemde, en verklaart dat hij deze informatie en eventuele aanvullende informatie op de site, op de app, of in andere door de Beheerder ter beschikking gestelde documentatie heeft gelezen.